Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030?

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2030?

VietTimes – Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030. Dự thảo xác định mục tiêu đến 2030 phát triển được 100.000 doanh nghiệp công nghệ số.  

Xe